Razpisane mobilnosti za splošno šolsko izobraževanje: 

1. ŠC Celje, Gimnazija Lava

Trenutno ni razpisanih mobilnosti.

Postopek in kriteriji izbora

Izbor udeležencev mobilnosti bo potekal po načelu pravičnosti in doslednosti. Postopek izbora bo transparenten, pregleden in tudi ustrezno dokumentiran.

 1. V začetni fazi izvajanja projekta bodo s projektnimi aktivnostmi seznanjena vodstva in strokovni kolektivi prijaviteljske in partnerskih organizacij. V ta namen bomo uporabili različne kanale informiranja: splet (spletna stran šole, e–maili), učiteljske konference, razredne ure in druga formalna in neformalna srečanja. Isti komunikacijski kanali bodo uporabljeni tudi za obveščanje in motiviranje potencialnih udeležencev mobilnosti – dijakov.
 2. Komisija za izbor udeležencev bo objavila interni razpis za prijavo in določila kriterije za izbiro. Pri tem bo striktno upoštevala in spodbujala načelo enakosti in ničelne tolerance do kakršnekoli oblike diskriminacije.
 3. Udeleženci mobilnosti bodo izbrani na podlagi kriterijev za izbiro, ki bodo natančneje definirani v razpisu.

Vsak kriterij se bo ocenjeval z ocenami:

3– kandidat zelo ustreza, 2– kandidat ustreza, 1– kandidat manj ustreza.

Skupna ocena bo pridobljena na podlagi naslednjih kriterijev:

 • popolno izpolnjena vlogo na razpis z vsemi ustreznimi prilogami,
 • prisotnost pri pouku in odnos do šolskega dela,
 • razvitost ključnih kompetenc dijaka v komisiji so učitelji in razrednik, ki dijaka poznajo/učijo:
 • pozitiven odnos do učenja, znanja in izobraževanja,
 • sposobnost načrtovanja in organiziranja svojega dela in učenja,
 • sposobnosti za uspešno iskanje, obdelavo, prenos in uporabo podatkov,
 • povezovanje pridobljenega znanja s praktičnim delom,
 • samostojnost in odgovornost,
 • upoštevanje navodil,
 • natančnost,
 • delovanje v skupini in prevzemanje različnih vlog,
 • pozitiven odnos do sošolcev in učiteljev/mentorjev,
 • razvijanje kulture dialoga,
 • odgovorno ravnanje za varno delo in ohranjanje zdravja.
 • učni uspeh dijak–a/–inje,
 • osebni interes in motiviranost kandidata,
 • sposobnost komuniciranja v delovnem jeziku mobilnosti (angleški jezik in/ali jezik države gostiteljice),
 • kandidat z manj priložnostmi (socialnimi, ekonomskimi, geografskimi, zdravstvenimi …).
 • prednost ima dijak/–inja, ki se še nikoli v času šolanja ni udeležil mobilnosti v okviru projekta Erasmus+ in ki je aktivno sodeloval ob sprejemu in izmenjavi dijakov iz partnerskih šol.

Pri vsakem toku mobilnosti bodo izbrani kandidati z največjim številom doseženih točk.
Pri enakem številu točk imajo prednost z manj priložnostmi, nato bo odločala ocena kriterija izraženega interesa in motiviranosti. Če bo tudi ta ista, bo udeleženca določil žreb.
Neizbrani kandidat se bo lahko na ocenjevanje in odločitev komisije pritožil, o pritožbi bo dokončno odločila komisija.

Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala in spodbujala načelo enakosti in ničelne tolerance do kakršnekoli oblike diskriminacije.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vstop v državo, kjer bo potekala mobilnost, in pogoje, ki jih določa gostiteljska institucija.

Člani komisij za izbor kandidatov:

GL

 1. Peter Juvančič
 2. Andreja Leskovar
 3. Mateja Rajh Jager
 4. 2 predstavnika šole

 

Skip to content