1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
3000  Celje
Sedež: Pot na Lavo 22, 3000  Celje
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Direktor: Mojmir Klovar
Ravnatelj Gimnazije Lava: Peter Juvančič
Ravnatelj Srednje šole za gradbeništvo in varovanja okolja: Arnold Ledl
Ravnateljica Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo: dr. Anita Laznik
Ravnateljica Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije: Simona Črep
Ravnateljica Srednje šole za logistiko in storitvene dejavnosti: Saša Silovšek
Ravnatelj Višje strokovne šole: mag. Matej Ozebek
Vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC): Denis Kač
Odgovorna uradna oseba: Mojmir Klovar
Datum zadnje spremembe: oktober 2021
Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda vsak delovni dan od 8:00 do 14:00
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2. a Podatki o organizaciji organa
Opis delovnega področja organa: Šolski center Celje je ustanovljen za opravljanje javne službe na naslednjih področjih:

 • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
 • srednješolsko splošno izobraževanje,
 • višješolsko izobraževanje in
 • dejavnost knjižnic.

Šolski center Celje lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen oz. jih lahko opravlja z namenom racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod uporablja v obsegu dovoljenem z zakoni in drugimi veljavnimi predpisi.

2. b Seznam notranjih organizacijskih enot
Zavod skladno s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Celje sestavljajo enote: Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje,

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, Pot na Lavo 22, 3000 Celje,

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Pot na Lavo 22, 3000 Celje,

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Pot na Lavo 22, 3000 Celje,

Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, Ljubljanska 17, Celje,

Višja strokovna šola, Pot na Lavo 22, 3000 Celje,

Medpodjetniški izobraževalni center, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

2. c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb) pristojne za posredovanje informacij
Kontaktna uradna oseba: Mojmir Klovar

Telefon: 03 428 58 31

Faks: 03 428 58 80

Naslov: Pot na Lavo 22, 3000  Celje

E-naslov: mojmir.klovar@sc-celje.si

2. d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa ter predlogov predpisov
Zakonodaja na področju šolstva in športa je objavljena na: Opomba: Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS, gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in Šolski center Celje ne odškodninsko ali kako drugače ne jamči za vsebino objavljenih besedil.

Predpisi lokalnih skupnosti: /
Predpisi EU: /
2. e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov: http://www.dz-rs.si/index.php?id=57
2. f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
 • Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Celje,
 • Sklep o spremembah Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Celje,
 • Letni delovni načrti šol in MIC,
 • Letno poročilo zavoda,
 • Vsebinski in finančni načrt zavoda,
 • Razvojni načrt zavoda.
2. g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom.
2. h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:
 • seznam vpisanih dijakov, vajencev, študentov,
 • seznam vpisanih slušateljev izobraževanja odraslih,
 • kadrovska evidenca,
 • evidenca javnih naročil.
2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij:
 • seznam vpisanih dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih,
 • hišni red in šolska pravila,
 • kadrovska evidenca,
 • evidenca javnih naročil,
 • druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Šolskega centra Celje.
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Informacije javnega značaja opredeljuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ- UPB; Uradni list RS 51/2006), ki v 4. členu določa, da je informacija javnega značaja tista, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

Informacije javnega značaja so prosto dostopne prosilcem, razen tistih informacij, za katere organ na podlagi 6. člena ZDIJZ zavrne dostop.
Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga določajo predpisi:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ -UPB Uradni list RS 51/2006),
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 76/2005, 119/07).

Katalog je dostopen na spletnem naslovu MJU.
Dostop do informacij javnega značaja je zagotovljen preko svetovnega spleta.
Zahteva za vpogled v zahtevano informacijo se lahko posreduje ustno v času uradnih ur, to je vsak delavnik od 8.00 do 14.00, ali pisno na naslov navedenem v 1. točki kataloga.
Dostop za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen skladno s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005 in 119/07).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
 • vpisni pogoji
5. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Odvetnica Kaja Dosedla
T: 03 749 32 00
E: kajadosedla@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Skip to content