Javni zavod Šolski center Celje deluje na podlagi Zakona o zavodih in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, štev. 12/96, 23/96 22/00). Izvajanje dejavnosti opravlja skladno z Zakonom o gimnazijah, Zakonom o poklicnem in strokovnem šolstvu, Zakonom o višjem šolstvu ter Sklepom Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Celje (3. 7. 2007, štev. 01403-41/2007/7) ter Sklepom o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Celje (27. 7. 2010, štev. 01403-30/2010/4).

Zavod deluje od leta 1959, ko se je pod imenom Srednja tehniška šola Celje pričelo izobraževanje na področju gradbeništva in strojništva – samo z dvema redno zaposlenima učiteljema. Potrebe socialnih partnerjev in širše družbene skupnosti so narekovale vedno več izobraževalnih programov. Tisti, ki jih izvajamo zdaj, so objavljeni na spletnih straneh naših  šol.

Leta 1996 je zavod iz enovite šole prešel v šolski center, ki sta se mu leta 2007 pripojili Srednja strokovna in poklicna šola Celje in Srednja šola Štore. Od takrat delujejo v njegovem sklopu naslednje organizacijske enote.

  1. A) Šole:
  • Gimnazija Lava,
  • Srednja šola za kemijo elektrotehniko in računalništvo,
  • Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja,
  • Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko,
  • Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije,
  • Višja strokovna šola.
  1. B) Druga organizacijska enota:
  • Medpodjetniški izobraževalni center – MIC.

 

Dijaki in študentje vseh šol Šolskega centra Celje se že vsa leta od nastanka uveljavljajo v širšem slovenskem prostoru. Poleg dobrih učnih uspehov so uspešni na področju raziskovalnih dejavnosti, na državnih in mednarodnih tekmovanjih v znanjih z različnih izobraževalnih področij in v športu, ustvarjalni so tudi v kulturnih dejavnostih, dijaki vseh šol zavoda pa so aktivni tudi v  pevskem zboru.

Vse našteto naši dijaki in študentje nadgrajujejo z udeležbo na evropskih projektih.

Velikost zavoda, široka paleta programov, za katere izobražujemo na Šolskem centru Celje, strokovno in pedagoško usposobljen kader ter odlična oprema za vse programe, ki jih zavod izvaja, največja in bogato opremljena šolska knjižnica, ki je največja v RS, nudi udeležencem izobraževanja več kot zahtevajo učni načrti in ob tem zagotavljajo, da lahko vsi udeleženci izobraževanja najdejo svojo pot do srednje ali višješolske  izobrazbe – nekateri za nadaljevanje šolanja, drugi pa za uspešen začetek poklicne kariere.

Svet zavoda sestavlja 22 članov, in sicer predstavniki ustanovitelja, lokalne skupnosti, gospodarstva, zaposlenih, staršev dijakov ter  študentov in strateškega sveta Višje strokovne šole.

 

Skip to content