Erasmus+ prijavnica za mobilnost – dijaki ostalih šol

Razpisane mobilnosti:

1. Poklicno in strokovno izobraževanje: 

Šola: Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Termin: junij 2022

Gostiteljska institucija: Language Xchange Ireland, Dungarvan (Irska)

Oblika mobilnosti: 14-dnevna mobilnost z opravljanjem praktičnega usposabljanja z delom v podjetjih

Razpis objavljen: 29. 11. 2021

Rok prijave: 9. 12. 2021, ob 23.59

Postopek in kriteriji izbora

Izbor udeležencev mobilnosti bo potekal po načelu pravičnosti in doslednosti. Postopek izbora bo transparenten, pregleden in tudi ustrezno dokumentiran.

 1. V začetni fazi izvajanja projekta bodo s projektnimi aktivnostmi seznanjena vodstva in strokovni kolektivi prijaviteljske in partnerskih organizacij. V ta namen bomo uporabili različne kanale informiranja: splet (spletna stran šole, e-maili), oglasne deske, učiteljske konference, razredne ure in druga formalna in neformalna srečanja. Isti komunikacijski kanali bodo uporabljeni tudi za obveščanje in motiviranje potencialnih udeležencev mobilnosti – dijakov.
 2. Komisija za izbor udeležencev bo objavila interni razpis za prijavo in določila kriterije za izbiro. Pri tem bo striktno upoštevala in spodbujala načelo enakosti in ničelne tolerance do kakršnekoli oblike diskriminacije.
 3. Udeleženci mobilnosti bodo izbrani na podlagi kriterijev za izbiro, ki bodo natančneje definirani v razpisu. Okvirno pa se bo vsak kriterij ocenjeval z DA ali NE oz. z ocenami: 3-kandidat zelo ustreza, 2-kandidat ustreza, 1-kandidat manj ustreza.
 4. Skupna ocena bo pridobljena na podlagi naslednjih kriterijev:
  – ali je kandidat polno cepljen proti Covidu-19 (pogoj za mobilnost na Irskem),
  – ali ima kandidat v razpisanem obdobju mobilnosti predvideno poklicno usposabljanje z delom in
  – ali pri gostiteljski instituciji obstaja možnost poklicnega usposabljanja z delom na delovnem mestu, ki ustreza poklicnemu profilu kandidata.

Odgovori na te tri kriterije bodo DA oz. NE in bodo hkrati predstavljali izločitvene kriterije.

 1. Ostali kriteriji se bodo ocenjevali z ocenami 1, 2 ali 3:
  – osebni interes in motiviranost kandidata,
  – sposobnost komuniciranja v delovnem jeziku mobilnosti (angleški jezik in/ali jezik države gostiteljice),
  – identificirani in izkazani (odlični) dosežki na področju tehnike,
  – sodelovanje v šolskih in obšolskih dejavnostih,
  – kandidat z manj priložnostmi (socialnimi, ekonomskimi, geografskimi, zdravstvenimi …).

Pri vsakem toku mobilnosti bodo izbrani kandidati z največjim številom doseženih točk.
Pri enakem številu točk imajo prednost z manj priložnostmi, nato bo odločala ocena kriterija izraženega interesa in motiviranosti. Če bo tudi ta ista, bo udeleženca določil žreb.
Neizbrani kandidat se bo lahko na ocenjevanje in odločitev komisije pritožil, o pritožbi bo dokončno odločila komisija.

Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala in spodbujala načelo enakosti in ničelne tolerance do kakršnekoli oblike diskriminacije.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vstop v državo, kjer bo potekala mobilnost, in pogoje, ki jih določa gostiteljska institucija.

Kandidati morajo biti po zahtevah gostiteljske agencije na dan začetka mobilnosti stari najmanj 17 let.

Člani komisij za izbor kandidatov:

SŠ SMM

 1. Simona Črep
 2. mag. Simona Brečko
 3. Lidija Leskovšek
 4. Mateja Rajh Jager
SŠ GVO

 1. Arnold Ledl
 2. Igor Kastelic
 3. Mateja Rajh Jager
SŠ KER

 1. dr. Anita Laznik
 2. Klavdija Špur Jereb
 3. Andraž Pušnik
 4. Mateja Rajh Jager
SŠ SDL

 1. Saša Silovšek
 2. Jasmina Kovač
 3. Ksenja Rožanski Fidler
 4. Mateja Rajh Jager

 

Accessibility