Erasmus+ prijavnica za mobilnost – dijaki (Gimnazija Lava)

Razpisane mobilnosti:

1. Splošno šolsko izobraževanje: 

Trenutno ni razpisanih mobilnosti.

Postopek in kriteriji izbora

Izbor udeležencev mobilnosti bo potekal po načelu pravičnosti in doslednosti. Postopek izbora bo transparenten, pregleden in tudi ustrezno dokumentiran.

  1. V začetni fazi izvajanja projekta bodo s projektnimi aktivnostmi seznanjena vodstva in strokovni kolektivi prijaviteljske in partnerskih organizacij. V ta namen bomo uporabili različne kanale informiranja: splet (spletna stran šole, e-maili), oglasne deske, učiteljske konference, razredne ure in druga formalna in neformalna srečanja. Isti komunikacijski kanali bodo uporabljeni tudi za obveščanje in motiviranje potencialnih udeležencev mobilnosti – dijakov.
  2. Komisija za izbor udeležencev bo objavila interni razpis za prijavo in določila kriterije za izbiro. Pri tem bo striktno upoštevala in spodbujala načelo enakosti in ničelne tolerance do kakršnekoli oblike diskriminacije.
  3. Udeleženci mobilnosti bodo izbrani na podlagi kriterijev za izbiro, ki bodo natančneje definirani v razpisu. Okvirno pa se bo vsak kriterij ocenjeval z DA ali NE oz. z ocenami: 3-kandidat zelo ustreza, 2-kandidat ustreza, 1-kandidat manj ustreza.
  4. Skupna ocena bo pridobljena na podlagi naslednjih kriterijev, ki se bodo ocenjevali z ocenami 1, 2 in 3:

– osebni interes in motiviranost kandidata,
– sposobnost komuniciranja v delovnem jeziku mobilnosti (angleški jezik in/ali jezik države gostiteljice),
– identificirani in izkazani (odlični) učni dosežki,
– sodelovanje v šolskih in obšolskih dejavnostih,
– kandidat z manj priložnostmi (socialnimi, ekonomskimi, geografskimi, zdravstvenimi …).

Pri vsakem toku mobilnosti bodo izbrani kandidati z največjim številom doseženih točk.
Pri enakem številu točk imajo prednost z manj priložnostmi, nato bo odločala ocena kriterija izraženega interesa in motiviranosti. Če bo tudi ta ista, bo udeleženca določil žreb.
Neizbrani kandidat se bo lahko na ocenjevanje in odločitev komisije pritožil, o pritožbi bo dokončno odločila komisija.

Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala in spodbujala načelo enakosti in ničelne tolerance do kakršnekoli oblike diskriminacije.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vstop v državo, kjer bo potekala mobilnost, in pogoje, ki jih določa gostiteljska institucija.

Člani komisij za izbor kandidatov:

GL

  1. Peter Juvančič
  2. Andreja Leskovar
  3. Andraž Pušnik
  4. Mateja Rajh Jager
  5. Damir Šketa

 

Accessibility